Tìm hiểu Pandas (Bài 3): Group, Merge dữ liệu

Ở bài này, ta sẽ giải quyết câu hỏi làm thế nào để sắp xếp lại cấu trúc dữ liệu phục vụ cho mục đích phù hợp. Ta sẽ sử dụng một số hàm phổ biến như: groupby, concat, aggregate, append,.. qua các ví dụ với tập dữ liệu thực để hiểu rõ hơn. (Các ví dụ được thao tác trên python 3.7.0 và pandas 0.23.4)

Các mục thảo luận gồm:

 • Nhóm dữ liệu (grouping of data)
 • Nối dữ liệu (merging and concatenating data)

I. Nhóm dữ liệu (grouping of data)

Groupby là phép toán thực hiện trên DataFrames, khi thực thi sẽ thực hiện 3 việc:

 • Chia tập dữ liệu
 • Phân tích dữ liệu
 • Nhóm dữ liệu

Hàm groupby:

DataFrame.groupby(by=None, axis=0, level=None, as_index=True, sort=True, group_keys=True, squeeze=False, observed=False, **kwargs)

Tham số thường dùng:

 • by : mapping, function, label, hoặc danh sách các label. Xác định nhóm để groupby.
 • axis : int, 0: group theo hàng, 1: group theo cột (mặc định 0)
 • level : int/string, chỉ số level hoặc tên cột, mặc định None. Sử dụng với MultiIndex, để chỉ rõ lấy index nào
 • as_index : boolean, mặc định True. Giá trị True: kết quả trả về column được group sẽ là key.
 • sort : boolean, mặc định True. Sắp xếp key, để tăng hiệu suất thì hãy để False.

Group một cột

Giờ cùng thử thao tác với tập dữ liệu các đội bóng vô địch UEFA Champions League: euro_winners.csv

In [1]: import pandas as pd
    uefaDF=pd.read_csv('./euro_winners.csv')
In [2]: uefaDF.head()

In [4]: nationsGrp=uefaDF.groupby('Nation');
     type(nationsGrp)
Out[5]: pandas.core.groupby.DataFrameGroupBy

Kiểu của nationsGrppandas.core.groupby.DataFrameGroupBy. Cột được sử dụng để groupby sẽ là key. Sử dụng thuộc tính “groups”:

In [6]: nationsGrp.groups
Out[7]:{'England': IntIndex64([12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 43, 49, 52, 56], dtype='int64'),
'France':IntIndex64([37], dtype='int64'),
'Germany':IntIndex64([18, 19, 20, 27, 41, 45, 57], dtype='int64'),
'Italy':IntIndex64([7, 8, 9, 13, 29, 33, 34, 38, 40, 47, 51, 54], dtype='int64'),
'Netherlands':IntIndex64([14, 15, 16, 17, 32, 39], dtype='int64'),
'Portugal':IntIndex64([5, 6, 31, 48], dtype='int64'),
'Romania':IntIndex64([30], dtype='int64'),
'Scotland':IntIndex64([11], dtype='int64'),
'Spain':IntIndex64([0, 1, 2, 3, 4, 10, 36, 42, 44, 46, 50, 53, 55], dtype='int64'),
'Yugoslavia':IntIndex64([35], dtype='int64')}

Về cơ bản, đây là dạng dictionary cho thấy tên nhóm riêng biệt và index tương ứng.

Để lấy được số quốc gia có FC vô địch (số lượng group), số FC vô địch theo từng nước (số lượng bản ghi trong từng group):

In [8]: len(nationsGrp.groups)
Out[9]: 10
In [10]: nationWins=nationsGrp['Winners'].count();
    nationWins
Out[11]:
Nation
England    12
France     1
Germany     7
Italy     12
Netherlands   6
Portugal    4
Romania     1
Scotland    1
Spain     13
Yugoslavia   1
dtype: int64

Để đưa về dạng DataFrame, sử dụng reset_index()

In [12]: nationWins.reset_index(name='FC_count')
Out[13]: 
    Nation FC_count
0   England    12
1    France     1
2   Germany     7
3    Italy    12
4 Netherlands     6
5   Portugal     4
6   Romania     1
7   Scotland     1
8    Spain    13
9  Yugoslavia     1

Thuộc tính ‘name‘ để thay đổi tên cột kết quả, ở đây là số lượng FC vô địch.

Thay vì sử dụng hàm reset_index(), ta có thể sử dụng thuộc tính as_index =False khi groupby cũng sẽ cho kết quả tương đương.

In [14]: nationsGrp=uefaDF.groupby('Nation', as_index=False)['Winners'].count();

Group nhiều cột

Để xem số lần vô địch của từng FC theo từng quốc gia:

In [15]: winnersGrp =uefaDF.groupby(['Nation','Winners'])
     clubWins=winnersGrp.size()
     clubWins
Out[16]: 
Nation    Winners     
England   Aston Villa     1
       Chelsea       1
       Liverpool      5
       Manchester United  3
       Nottingham Forest  2
France    Marseille      1
Germany   Bayern Munich    5
       Borussia Dortmund  1
       Hamburg       1
Italy    Internazionale    3
       Juventus       2
       Milan        7
Netherlands Ajax         4
       Feyenoord      1
       PSV Eindhoven    1
Portugal   Benfica       2
       Porto        2
Romania   Steaua Bucure?ti   1
Scotland   Celtic        1
Spain    Barcelona      4
       Real Madrid     9
Yugoslavia  Red Star Belgrade  1
dtype: int64

Một chút khác biệt so với khi group một cột đó là group nhiều cột thì các cột này phải được đưa dưới dạng list (trong dấu [])

Như vậy bước đầu ta có thể hiểu được cách hoạt động của groupby và cách sử dụng.

Group với MultiIndex

Ta có thể group by theo level với DataFrame có MultiIndex. Dữ liệu: goal_stats_euro_leagues_2012-13.csv

In [17]: goalStatsDF=pd.read_csv('./goal_stats_euro_leagues_2012-13.csv')
     goalStatsDF=goalStatsDF.set_index(['Month','Stat'])
     goalStatsDF		
Out[18]: 
              EPL La Liga Serie A Bundesliga
Month   Stat                       
08/01/2012 MatchesPlayed  20.0    20   10.0    10.0
09/01/2012 MatchesPlayed  38.0    39   50.0    44.0
10/01/2012 MatchesPlayed  31.0    31   39.0    27.0
11/01/2012 MatchesPlayed  50.0    41   42.0    46.0
12/01/2012 MatchesPlayed  59.0    39   39.0    26.0
01/01/2013 MatchesPlayed  42.0    40   40.0    18.0
02/01/2013 MatchesPlayed  30.0    40   40.0    36.0
03/01/2013 MatchesPlayed  35.0    38   39.0    36.0
04/01/2013 MatchesPlayed  42.0    42   41.0    36.0
05/01/2013 MatchesPlayed  33.0    40   40.0    27.0
06/02/2013 MatchesPlayed  NaN    10   NaN     NaN
08/01/2012 GoalsScored   57.0    60   21.0    23.0
09/01/2012 GoalsScored  111.0   112  133.0    135.0
10/01/2012 GoalsScored   95.0    88   97.0    77.0
11/01/2012 GoalsScored  121.0   116  120.0    137.0
12/01/2012 GoalsScored  183.0   109  125.0    72.0
01/01/2013 GoalsScored  117.0   121  104.0    51.0
02/01/2013 GoalsScored   87.0   110  100.0    101.0
03/01/2013 GoalsScored   91.0   101   99.0    106.0
04/01/2013 GoalsScored  105.0   127  102.0    104.0
05/01/2013 GoalsScored   96.0   109  102.0    92.0
06/01/2013 GoalsScored   NaN    80   NaN     NaN

Theo thứ tự set index: Month = 0, Stat = 1 nên khi group theo level = 1 hay level = ‘Stat’ sẽ đều cho kết quả tương đương.

In [19]: monthStatGroup=goalStatsDF.groupby(level=1).count()
   	 monthStatGroup
Out[20]: 
        EPL La Liga Serie A Bundesliga
Stat                      
GoalsScored   10    11    10     10
MatchesPlayed  10    11    10     10

Thao tác với hàm aggregate:

In [21]: import numpy as np
    monthStatGroup=goalStatsDF.groupby(level='Stat')
    monthStatGroup.agg(np.sum)
Out[22]: 
         EPL La Liga Serie A Bundesliga
Stat                        
GoalsScored  1063.0   1133  1003.0    898.0
MatchesPlayed  380.0   380  380.0    306.0

Chú ý rằng giá trị NaN sẽ không được tính trong phép toán agg.

Có thể truyền nhiều hàm cùng lúc:

In [23]: monthStatGroup.agg([np.sum, np.mean,np.size])
Out[24]: 
         EPL       La Liga         Serie A     \
         sum  mean size   sum    mean size   sum  mean  
Stat                                     
GoalsScored  1063.0 106.3 11.0  1133 103.000000  11 1003.0 100.3  
MatchesPlayed  380.0  38.0 11.0   380  34.545455  11  380.0  38.0  

          Bundesliga       
        size    sum mean size 
Stat                    
GoalsScored  11.0   898.0 89.8 11.0 
MatchesPlayed 11.0   306.0 30.6 11.0

Cũng thể chỉ định cột nào sử dụng hàm nào

In [25]: monthStatGroup.agg({'EPL':np.sum, 'La Liga':np.mean})
Out[26]:    
         La Liga   EPL
Stat               
GoalsScored  103.000000 1063.0
MatchesPlayed  34.545455  380.0

II. Nối dữ liệu (merging and concatenating of data)

Hàm concat

Hàm concat dùng để nối các dữ liệu cấu trúc pandas với nhau.

pandas.concat(objsaxis=0join=’outer’join_axes=Noneignore_index=Falsekeys=Nonelevels=Nonenames=Noneverify_integrity=Falsecopy=True)

Tham số thường dùng:

 • objs: danh sách các object Series, DataFrame, hoặc Panel 
 • axis: int, 0: concat theo cột, 1: concat theo hàng (mặc định 0)
 • join: inner/outer (mặc định outer)
 • ignore_index: boolean (mặc định False), giá trị True: giá trị index sẽ không được sử dụng trong khi concat. Kết quả trả về index được đánh lại từ 0
In [1]: df1 = pd.DataFrame({'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
  ...:           'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3'],
  ...:           'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
  ...:           'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']},
  ...:           index=[0, 1, 2, 3])

In [2]: df2 = pd.DataFrame({'A': ['A4', 'A5', 'A6', 'A7'],
  ...:           'B': ['B4', 'B5', 'B6', 'B7'],
  ...:           'C': ['C4', 'C5', 'C6', 'C7'],
  ...:           'D': ['D4', 'D5', 'D6', 'D7']},
  ...:           index=[4, 5, 6, 7])
  ...: 

In [3]: df3 = pd.DataFrame({'A': ['A8', 'A9', 'A10', 'A11'],
  ...:           'B': ['B8', 'B9', 'B10', 'B11'],
  ...:           'C': ['C8', 'C9', 'C10', 'C11'],
  ...:           'D': ['D8', 'D9', 'D10', 'D11']},
  ...:           index=[8, 9, 10, 11])
  ...:

In [4]: pd.concat([df1, df3, df2])
   A  B  C  D
0  A0  B0  C0  D0
1  A1  B1  C1  D1
2  A2  B2  C2  D2
3  A3  B3  C3  D3
8  A8  B8  C8  D8
9  A9  B9  C9  D9
10 A10 B10 C10 D10
11 A11 B11 C11 D11
4  A4  B4  C4  D4
5  A5  B5  C5  D5
6  A6  B6  C6  D6
7  A7  B7  C7  D7

Sử dụng ignore_index:

In [5]: pd.concat([df1, df3, df2], ignore_index=True)
   A  B  C  D
0  A0  B0  C0  D0
1  A1  B1  C1  D1
2  A2  B2  C2  D2
3  A3  B3  C3  D3
4  A8  B8  C8  D8
5  A9  B9  C9  D9
6  A10 B10 C10 D10
7  A11 B11 C11 D11
8  A4  B4  C4  D4
9  A5  B5  C5  D5
10  A6  B6  C6  D6
11  A7  B7  C7  D7

Sử dụng logic để nối, nếu không chỉ định tham số join thì mặc định là sẽ ‘outer’

In [6]: df4 = pd.DataFrame({'B': ['B2', 'B3', 'B6', 'B7'],
  ...:           'D': ['D2', 'D3', 'D6', 'D7'],
  ...:           'F': ['F2', 'F3', 'F6', 'F7']},
  ...:          index=[2, 3, 6, 7])
  ...: 

In [7]: pd.concat([df1, df4], axis=1)
   A  B  C  D  B  D  F
0  A0  B0  C0  D0 NaN NaN NaN
1  A1  B1  C1  D1 NaN NaN NaN
2  A2  B2  C2  D2  B2  D2  F2
3  A3  B3  C3  D3  B3  D3  F3
6 NaN NaN NaN NaN  B6  D6  F6
7 NaN NaN NaN NaN  B7  D7  F7

Chỉ định tham số join=’inner’:

In [8]: result = pd.concat([df1, df4], axis=1, join='inner')
In [9]: result
  A  B  C  D  B  D  F
2 A2 B2 C2 D2 B2 D2 F2
3 A3 B3 C3 D3 B3 D3 F3

Hàm append

Hàm append là phiên bản đơn giản của hàm concat với axis=0

DataFrame.append(otherignore_index=Falseverify_integrity=False, sort=None)

Tham số thường dùng:

 • other: danh sách object DataFrame hoặc Series/Dictionary
 • ignore_index: boolean (mặc định False), giá trị True: giá trị index sẽ không được sử dụng
In [10]: df1.append(df4, ignore_index=True)
   A  B  C  D  F
0  A0 B0  C0 D0 NaN
1  A1 B1  C1 D1 NaN
2  A2 B2  C2 D2 NaN
3  A3 B3  C3 D3 NaN
4 NaN B2 NaN D2  F2
5 NaN B3 NaN D3  F3
6 NaN B6 NaN D6  F6
7 NaN B7 NaN D7  F7

Chú ý: hàm concat và append đều không thay đổi df1, mà chỉ tạo ra bản copy với phần df4 đã được nối

Append row vào DataFrame

Kiểu Series/Dictionary:

In [11]: s2 = pd.Series(['X0', 'X1', 'X2', 'X3'], index=['A', 'B', 'C', 'D'])
In [12]: df1.append(s2, ignore_index=True)
  A  B  C  D
0 A0 B0 C0 D0
1 A1 B1 C1 D1
2 A2 B2 C2 D2
3 A3 B3 C3 D3
4 X0 X1 X2 X3

Kiểu Dictionary:

In [13]: dicts = [{'A': 1, 'B': 2, 'C': 3, 'X': 4},
  ....:     {'A': 5, 'B': 6, 'C': 7, 'Y': 8}]
  ....: 
In [14]: df1.append(dicts, ignore_index=True)
  A  B  C  D  X  Y
0 A0 B0 C0  D0 NaN NaN
1 A1 B1 C1  D1 NaN NaN
2 A2 B2 C2  D2 NaN NaN
3 A3 B3 C3  D3 NaN NaN
4  1  2  3 NaN 4.0 NaN
5  5  6  7 NaN NaN 8.0

SQL-like merging/joining

Hàm merge ở đây tương tự như query trong SQL database, DataFrame object tương tự như bảng trong SQL database.

Pandas cung cấp phép toán join đầy đủ các tính năng, hiệu suất cao. Những phương thức này có hiệu suất tốt hơn so với các open source khác (chẳng hạn base::merge.data.frame trong ngôn ngữ R)

pandas.merge(leftrighthow=’inner’on=Noneleft_on=Noneright_on=Noneleft_index=Falseright_index=Falsesort=Falsesuffixes=(‘_x’‘_y’)copy=Trueindicator=Falsevalidate=None)

Tham số thường dùng:

 • left: DataFrame
 • right: DataFrame
 • how: {‘left’, ‘right’, ‘outer’, ‘inner’}, mặc định ‘inner’
 • on: tên các cột hoặc index level để join. (chú ý: phải có ở cả 2 DataFrames)
 • left_on: tên các cột hoặc index level của DataFrame bên trái để join
 • right_on: tên các cột hoặc index level của DataFrame bên phải để join
 • sort: boolean, mặc định là False
 • indicator: boolean hoặc string, mặc định là False, nếu để True: sẽ có thêm một cột “_merge”(tên cột sẽ thay đổi theo string nếu được truyền vào) với thông tin source của từng row
  • left_only: key chỉ xuất hiện ở DataFrame bên trái
  • right_only: key chỉ xuất hiện ở DataFrame bên phải
  • both: key xuất hiện ở cả 2 DataFrame
 • validate: string, mặc định là None.
  • “one_to_one” or “1:1”: kiểm tra liệu key hợp nhất có riêng biệt ở cả 2 DataFrame không
  • “one_to_many” or “1:m”: kiểm tra liệu key hợp nhất có riêng biệt ở DataFrame bên trái không
  • “many_to_one” or “m:1”: kiểm tra liệu key hợp nhất có riêng biệt ở DataFrame bên phải không
  • “many_to_many” or “m:m”: được phép nhưng không đưa ra kết quả

Giá trị tham số “how” và giá trị join SQL tương đương:

Merge methodSQL Join NameDescription_merge
leftLEFT OUTER JOINChỉ sử dụng keys của frame bên tráileft_only
rightRIGHT OUTER JOINChỉ sử dụng keys của frame bên phảiright_only
outerFULL OUTER JOINSử dụng từng keys của 2 framesboth
innerINNER JOINSử dụng keys giao nhau của 2 framesboth
In [15]: left = pd.DataFrame({'key1': ['K0', 'K0', 'K1', 'K2'],
  ....:           'key2': ['K0', 'K1', 'K0', 'K1'],
  ....:           'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
  ....:           'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3']})
  ....: 

In [16]: right = pd.DataFrame({'key1': ['K0', 'K1', 'K1', 'K2'],
  ....:            'key2': ['K0', 'K0', 'K0', 'K0'],
  ....:            'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
  ....:            'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']})
  ....: 

In [17]: pd.merge(left, right, on=['key1', 'key2'])
 key1 key2  A  B  C  D
0  K0  K0 A0 B0 C0 D0
1  K1  K0 A2 B2 C1 D1
2  K1  K0 A2 B2 C2 D2

In [18]: pd.merge(left, right, how='left', on=['key1', 'key2'])
 key1 key2  A  B  C  D
0  K0  K0 A0 B0  C0  D0
1  K0  K1 A1 B1 NaN NaN
2  K1  K0 A2 B2  C1  D1
3  K1  K0 A2 B2  C2  D2
4  K2  K1 A3 B3 NaN NaN

In [19]: pd.merge(left, right, how='right', on=['key1', 'key2'])
 key1 key2  A  B  C  D
0  K0  K0  A0  B0 C0 D0
1  K1  K0  A2  B2 C1 D1
2  K1  K0  A2  B2 C2 D2
3  K2  K0 NaN NaN C3 D3

In [20]: pd.merge(left, right, how='outer', on=['key1', 'key2'])
 key1 key2  A  B  C  D
0  K0  K0  A0  B0  C0  D0
1  K0  K1  A1  B1 NaN NaN
2  K1  K0  A2  B2  C1  D1
3  K1  K0  A2  B2  C2  D2
4  K2  K1  A3  B3 NaN NaN
5  K2  K0 NaN NaN  C3  D3

Tham số “indicator”

In [21]: pd.merge(left, right, on=['key1','key2'], how='outer', indicator=True)
 key1 key2  A  B  C  D   _merge
0  K0  K0  A0  B0  C0  D0    both
1  K0  K1  A1  B1 NaN NaN  left_only
2  K1  K0  A2  B2  C1  D1    both
3  K1  K0  A2  B2  C2  D2    both
4  K2  K1  A3  B3 NaN NaN  left_only
5  K2  K0 NaN NaN  C3  D3 right_only

Tham số “validate”

Pandas cung cấp tham số “validate” để kiểm tra liệu có sự trùng lặp key hợp nhất không. Tính duy nhất của khóa được kiểm tra trước khi merge, do đó sẽ chống việc tràn bộ nhớ, đồng thời đó cũng là một cách tốt để đảm bảo cấu trúc dữ liệu được như mong đợi. Nếu “validate” đúng thì kết quả sẽ được trả về, nếu không sẽ có lỗi được thông báo.

Ví dụ khi thực hiện merge như bên dưới với DataFrame B có giá trị trùng lặp thì sẽ trả ra lỗi.

In [22]: left = pd.DataFrame({'A' : [1,2], 'B' : [1, 2]})
In [23]: right = pd.DataFrame({'A' : [4,5,6], 'B': [2, 2, 2]}) 
In [24]: left
  A B
0 1 1
1 2 2
In [25]: right
  A B
0 4 2
1 5 2
2 6 2
In [26]: result = pd.merge(left, right, on='B', how='outer', validate="one_to_one")
...
MergeError: Merge keys are not unique in right dataset; not a one-to-one merge

 

Tài liệu tham khảo:

Add a Comment

Scroll Up