Error Handling in Scala

Có nhiều cách để Error Handling trong Scala, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu.
Hãy nhìn ví dụ dưới đây:

 val coffeePrice = 10

 def buyCoffee(money: Float): Coffee= {
  if(money < coffeePrice) {
  try {
   buyCoffee(5)
  } catch {
   case e: Exception => e.getMessage
  }

Khi gọi hàm buyCoffee với tham số truyền vào là 5, hệ thống sẽ throw ra exception:

  buyCoffee(5) //>Exception in thread "main" java.lang.Exception: Not enough money to buy a coffee, need 10

OK, theo cách truyền thống chúng ta sẽ sử dụng try/catch để xử lý:

  try {
   buyCoffee(5)
  } catch {
   case e: Exception => e.getMessage
  }

Look good, nhưng nhìn lại chúng ta đang code theo cách của Java :P.

Chúng ta sẽ viết lại đoạn code trên theo cách của Scala!

import scala.util.Try
  ...

 val coffeePrice = 10

 def buyCoffee(money: Float): Try[Coffee] = {
  Try {
   if(money < coffeePrice) {
    throw new Exception(s"Not enough money to buy a coffee, need $coffeePrice")
   } else {
    new Coffee
   }
  }
 }

Chúng ta sử dụng Try block trong hàm buyCoffee và kiểu trả về của hàm này sẽ là Try[Coffee]. Hàm buyCoffee lúc này không cần thực hiện “Error Handling”, nó trả ra Success(Coffee) hoặc Failure(java.lang.Exception: Not enough money to buy a coffee, need 10).
Có nhiều cách khác nhau để extract giá trị của lệnh gọi hàm buyCoffee(5),

  val coffee = buyCoffee(5)
  if(coffee.isSuccess) coffee.get else "OK! I will back!"

Hoặc bạn có thể dùng getOrElse

  val coffee = buyCoffee(5)
  coffee.getOrElse("OK! I will back!")

Hoặc bạn có thể sử dụng Pattern Matching:

  buyCoffee(5) match {
   case Success(result) => result
   case Failure(result) => "OK! I will Back!"
  }

Nhưng mình thích nhất là cách này,

  buyCoffee(5).map { coffee =>
   coffee
  }.recover{
   case e: Exception => "OK! I will Back!"
  }

Sử dụng recover để bắt trường hợp Try trả ra Failure

OK! Hẹn gặp lại các bạn trong các bài chia sẻ tiếp theo.

Add a Comment

Scroll Up