Kiểm thử REST API với Insomnia

1. REST API là gì?

REST là viết tắt của Representational State Transfer. Giải thích đơn giản, REST là một loạt hướng dẫn và dạng cấu trúc dùng cho việc chuyển đổi dữ liệu. Thông thường, REST hay được dùng cho ứng dụng web, nhưng cũng có thể làm việc được với dữ liệu phần mềm.

API là viết tắt của Application Programming Interface(giao diện lập trình ứng dụng) cho phép các yêu cầu dịch vụ có thể được tạo ra từ các chương trình máy tính khác, và/hoặc cho phép dữ liệu có thể được trao đổi qua lại giữa chúng.

Nhìn chung, REST API là những API đi theo cấu trúc REST. Có bốn phương thức chính để truy cập REST API:

  • GET để truy vấn object.
  • POST để tạo object mới.
  • PUT để sửa đổi hoặc thay thế một object.
  • DELETE để loại bỏ một object.

Mỗi phương thức trên phải được API call thông qua để gửi chỉ thị cho server phải làm gì.

mô hình REST API

2. Kiểm thử REST API

Kiểm thử API yêu cầu một ứng dụng nhằm tương tác với API. Để kiểm thử API, cần hai thứ:

  • Tool kiểm thử để điều khiển API.
  • Viết mã lệnh của bạn để kiểm tra API.

REST API có thể được kiểm thử bởi các công cụ như:

Ở đây chúng ta sẽ sử dụng Insomnia, dưới đây là các bước thực hiện kiểm thử cùng với Insomnia.

3. Các bước để kiểm tra REST API

Bước 1): Khởi chạy Insomnia:

Bước 2): Nhập URL của API vào.

Bước 3): Chọn kiểu phương thức HTTP – ví dụ: “GET” :

Bước 4): Cung cấp Tiêu đề (nếu cần), trong ô nhập Tiêu đề. Đôi khi chúng ta cần đưa ra tiêu đề như :

Content-Type: application/json
X-User-Type: standard

Bước 7): Nhấn nút gửi. Sau khi nhấp vào nút “gửi”, sẽ thấy phản hồi giống như thế này.

Ở đây, chúng ta đã sử dụng phương thức “GET”, theo cách tương tự, chúng ta có thể sử dụng các phương thức còn lại như POST, PUT, DELETE, v.v.

4. Xác nhận kết quả

Chủ yếu, để kiểm thử API Web, chúng ta cần kiểm tra mã phản hồi, thông báo phản hồi và nội dung phản hồi.

Dưới đây là các mã phản hồi khác nhau, có thể gặp phải trong khi Kiểm thử API.

5. Một số công cụ khác kiểm thử REST API

6. Kết luận

API (Application Programming Interface) là tập các hướng dẫn lập trình để tiếp cận các ứng dụng web.

Có 4 phương thức chủ yếu liên quan đến Kiểm thử API là GET, POST, DELETE và PUT.

Chúng ta cần kiểm tra mã phản hồi, thông báo phản hồi và nội dung phản hồi trong kiểm thử API.

7. Tài liệu tham khảo

https://www.guru99.com/testing-rest-api-manually.html

https://www.soapui.org/learn/functional-testing/testing-rest-api-getting-started.html

https://www.soapui.org/learn/api/what-is-a-rest-api.html

https://www.soapui.org/learn.html

Add a Comment

Scroll Up