Author: Phuong Thu Nguyen

“Ngày xưa có một chuyện tình”

“Khuyết một nửa tôi đợi chờ một nửa Như rằm chờ một nửa của vầng trăng Như câu hỏi đợi một người để hỏi Bạn...
Scroll Up