Author: Colin Dao

Scala part 4: Don’t miss these rules

Hi everyone, Today, I write the last part of Scala seriese. It includes somethings basic about Scala coding rules from this site http://docs.scala-lang.org/style Indentation Indentation...

Scala: One more step forward

Hi all, In two previous posts, I have guided you to prepare the environment, install IDE, and some basic of Scala. You can refer to...

Scala: From Zero to Algorithms

Introduction Hi all, In previous post, I have guided you to prepare the environment, install IDE, and write first Hello World Scala application using IntellJ....

Scala: First step to move on!

Hi everyone! Today I am going to help you, especially for developers who use Ubuntu as working OS, get start with Scala: install, create first...

Design Principles

* Đây là bài dịch lại theo ý hiểu của tác giả từ trang oodesign.   Software Design Principles là gì? Software Design Principles đưa...

[Blogging Rails – 02] MVC in Rails

  Để tiếp tục cho loạt bài về rails tutorial, hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về khái niệm MVC trong Rails....

[Blogging Rails] Mở Đầu

I. Giới Thiệu 1. Ruby on Rails Ruby là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do một tác giả người Nhật tên là Yukihiro...

Ruby Coding Convention (Phần 5)

Trong phần cuối cùng tôi sẽ đề cập tới String và Regular Expressions Collections Khởi tạo mảng và bảng băm # bad arr = Array.new...

Ruby Coding Convention (Phần 4)

Trong phần này, tôi sẽ tiếp tục giúp mọi người tìm hiểu về Class, Modules, Exceptions, Collections Classes & Modules Sử dụng một cấu trúc...

Ruby Coding Convention (Phần 3)

Ở phần hai, tôi đã giới thiệu về cú pháp trong Ruby, làm sao để các câu lệnh điều kiện, vòng lặp, block, methods …...

Ruby Coding Convention (Phần 1)

Coding convention là việc mà tôi luôn tìm hiểu khi bắt đầu và trong suốt quá trình học và code bất kì ngôn ngữ nào....

Ruby Coding Convention (Phần 2)

Trong phần trước, tôi đã giới thiệu Source Code Layout của Ruby, làm sao để source code dễ nhìn, dễ đọc hơn. Trong phần này,...

Rails 4 vs Rails 3

I. Giới thiệu 1. Ruby Ruby là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do một tác giả người Nhật tên là Yukihiro Matsumoto phát...
Scroll Up